facebook e-shop
banner

KRAK IMPORT-EXPORT

Krzysztof Krajewski
ul.Rzeczna 65
64-980 Trzcianka
NIP: 763-116-81-78

Adres Sklepu KRAK
ul. Dąbrowskiego 15 (usługi ksero)
Telefon: 506 392096
NR konta: M-Bank
76 1140 2004 0000 3402 6057 1645

Dodane do Galerii

Konkurs Schleich
WADER

KONKURS

KUP dowolny produkt

PILOT

i wygrywaj

co tydzień do 28,09,2014

IPady

iPad-mini

Iphone 4s

Frixion Clicer

Ipod shuffle

szczególy na

www.konkurspilot.pl

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„GRAJ O FIGURKI SCHLEICH

zakończony

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator - „TM Toys” sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 144, 70-812 Szczecin.

 2. Partner – sklep, biorący udział w niniejszej Akcji Promocyjnej. Szczegółowa lista Partnerów, podana została w załączniku nr 1.

 3. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora, przy współpracy Partnera oferta „GRAJ O FIGURKI SCHLEICH”, w ramach której, za zakupy Towarów, Uczestnik otrzymuje Naklejkę, których odpowiednią liczbę może później wymienić na Figurkę Schleich; szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej są określone w niniejszym Regulaminie.

 4. Towary – wszystkie produkty firmy „Schleich”, znajdujące się w ofercie handlowej Partnera.

 5. Uczestnik Akcji Promocyjnej – osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz dokonuje zakupu Towarów u Partnera.

 6. Kupon – kupon uzyskany w sklepie należącym do sieci sklepów Partnera, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.

 7. Naklejka – naklejka otrzymywana za zakupy Towarów w sklepach należących do Partnera, za każde wydane 15 zł, przeznaczone na zakup towarów znajdujących się w asortymencie Partnera, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 8. Figurka Schleich – figurka firmy Schleich, przyznana Uczestnikowi Akcji Promocyjnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wykaz Figurek Schleich znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa, obowiązujące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady otrzymywania Figurek Schleich przy wykorzystaniu Kuponu.

2. Wydawanie Naklejek w ramach Akcji Promocyjnej będzie następowało w okresie od 18 kwietnia 2014 r. włącznie do dnia 20 czerwca 2014 r. włącznie, jednakże Uczestnik może odbierać Figurki Schleich do dnia 11 lipca 2014 r., włącznie. Decydująca dla otrzymania Naklejki lub realizacji Kuponu będzie data zakupu lub data złożenia w firmie Tm Toys ważnego Kuponu.

3. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Regulamin Akcji Promocyjnej nie podlega regulacjom określonym w przepisach Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.).

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Akcją Promocyjną, w szczególności w celu realizacji Akcji Promocyjnej, sprawdzenia poprawności Kuponu oraz doręczenia Uczestnikowi Figurki Schleich. Każdy uczestnik Akcji Promocyjnej posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 – t.j., ze zm.).

6. Poprzez wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych związanych z działalnością Organizatora.

7. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

§ 3

Akcja Promocyjna opiera się na następujących zasadach:

1. Każdy Uczestnik ma prawo otrzymania Figurki Schleich, przy czym dokładny tym Figurki Schleich jest uzależniony od liczby naklejonych na kuponie przez Uczestnika Naklejek. Figurki Schleich, jakie Uczestnik może otrzymać w ramach niniejszej Akcji promocyjnej, są następujące:

1) Młody niedźwiedź grizzly lub kot lub tygrysiątko lub owczarek niemiecki- za 5 Naklejek,

2) Słoń Indyjski lub Niedźwiedź grizzly lub klacz rasy Arabskiej lub klacz rasy Trakeńskiej- za 10 Naklejek,

3) Zestaw kucyków - za 15 Naklejek,

4) Ognisty smok z wojownikiem lub zestaw Elf - za 20 Naklejek,

5) Zestaw wielka piątka- za 25 Naklejek,

2. Podstawowymi warunkami otrzymania przez Uczestnika Figurki Schleich są:

1) dokonanie – w okresie od 18 kwietnia 2014 r. włącznie, do dnia 20 czerwca 2014 r., włącznie – przez Uczestnika zakupu dowolnego Towaru u Partnera, za cenę co najmniej 15 zł; za każde pełne 15 zł wydane na Towary, Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę (co oznacza, że za zakup Towarów o wartości wyższej niż 30 zł, Uczestnik otrzyma 2 Naklejki, za zakup Towarów o wartości wyższej niż 45 zł, Uczestnik otrzyma 3 Naklejki, itd.),

2) pobranie oraz prawidłowe wypełnienie Kuponu,

3) uzyskanie odpowiedniej liczby Naklejek i naklejenie ich na Kupon,

4) dostarczenie – w terminie do dnia 11 lipca 2014 r. – wypełnionego Kuponu z określoną w ust. 2 pkt. 3 powyżej liczbą Naklejek siedziby Organizatora, wraz z dowodami zakupu (w oryginale lub w kserokopii). Jednocześnie z dostarczeniem Kuponu oraz dowodów zakupu, Uczestnik wskazuje jedną z Figurek Schleich, którą chciałby otrzymać.

3. Kupon wraz z Naklejkami, nie podlega ponownej realizacji i nie będzie zwracany Uczestnikowi.

4. Realizacji podlegają tylko ważny Kupon, który spełnia łącznie następujące przesłanki:

a) jest zgodny ze wzorem znajdującym się w załączniku niniejszego Regulaminu,

b) został odebrany u Partnera; nie jest możliwe posługiwanie się kuponem będącym kopią oryginalnego Kuponu,

c) został prawidłowo i czytelnie wypełniony (tj. czytelnie wypełniono wszystkie pola), jak również podpisany przez Uczestnika, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1,

d) nie został uszkodzony mechanicznie,

e) jest wypełniony niepodrobionymi lub nieprzerobionymi Naklejkami,

f) do kuponu zostały dołączone dowody zakupu (w oryginale lub w kopii) Towarów.

5. W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu nie spełniającego wymogów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do odmowy wydania Uczestnikowi Figurki Schleich.

6. W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu, co do którego istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator jest uprawniony do jego zatrzymania celem ustalenia autentyczności. W takim przypadku, postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Uczestnik może otrzymać jedynie jedną Figurkę Schleich, za wszystkie Naklejki zgromadzone na jednym Kuponie. Nie jest dopuszczalne dzielenie Naklejek w celu uzyskania kilku Figurek Schleich.

8. Organizator informuje, iż liczba Figurek Schleich jest ograniczona. Liczba poszczególnych Figurek Schleich jest następująca:

1) 400 - za 5 Naklejek,

2) 400 – za 10 Naklejek,

3) 200 - za 15 Naklejek,

4) 150 - za 20 Naklejek,

5) 100 - za 25 Naklejek,

9. W razie wyczerpania ilości danej Figurki Schleich, Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi innej Figurki Schleich lub innych Figurek Schleich o podobnej wartości co wartość wybranej przez Uczestnika Figurki Schleich.

10. Organizator będzie wysyłał Uczestnikom Figurki Schleich w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego Kuponu.

 

§ 4

1. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą uzyskać status Uczestnika, wyłącznie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnera oraz innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych osób, tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo.

 

§ 5

1) Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na stronach internetowych, w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2) Wyciąg z niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej, zamieszczony na Kuponie, jest jedynie skróconą wersją niniejszego Regulaminu. W sprawach nieobjętych wyciągiem zamieszczonym na Kuponie, zastosowanie znajdą postanowienia pełnej wersji Regulaminu.

 

§ 6

Figurka Schleich wybrana przez Uczestnika nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia uzasadnionej reklamacji jakościowej (tj. której przedmiotem mogą być wyłącznie ukryte, strukturalne wady lub usterki materiałowe, powstałe z przyczyn tkwiących w Figurkach Schleich) wybranej Figurki Schleich.

 

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania Figurki Schleich lub innego zdarzenia sprzecznego z regulaminem Akcji Promocyjnej, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 

 

 

§ 8

1. Organizator zamieści skrócony regulamin Akcji Promocyjnej na Kuponach oraz pełny Regulamin na stronie internetowej www.tmtoys.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 1.

 

Lista Partnerów Akcji Promocyjnej.

 

Niniejszym, Organizator Akcji Promocyjnej podaje listę Partnerów, biorących udział w Akcji Promocyjnej:

 1. ………

 2. ………

 3. ………

 4. ………

 5. ………

 6. ………

 7. ………

 8. ………

 9. ………

 10. ………

 11. ………

 12. ………

 13. ………

 14. ………

 15. ………

 16. ………

 17. ………

 18. ………

 19. ………

 20. ………

 21. ………

 22. ………

 23. ………

 24. ………

 25. ………

 26. ………

 27. ………

 28. ………

 29. ………

 30. ………

 31. ………

 32. ………

 

 

 


 

Załącznik nr 2.

 

Wzór Kuponu Akcji Promocyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 3.

 

Wzór Naklejki używanej w Akcji Promocyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 4.

 

Wykaz Figurek Schleich.

 

1) Młody niedźwiedź grizzly lub kot lub tygrysiątko lub owczarek niemiecki

2) Słoń Indyjski lub Niedźwiedź grizzly lub klacz rasy Arabskiej lub klacz rasy Trakeńskiej

3) Zestaw kucyków

4) Ognisty smok z wojownikiem lub zestaw Elf

5) Zestaw wielka piątka

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

,,Nasze pociechy na wakacjach,,

W dniach 1.08 - 15.09 kup w sklach "Krak" dowolny produkt z gazetki

"Witaj szkoło" 

za minimum 20 zł i weź udział w konkursie!

Zrób zdjęcie dziecka  podczas tegorocznych wakacji

(wyślij na adres e-mailowy sklepkrak@wp.pl wraz z kopią paragonu)

i zgarnij atrakcyjne nagrody!

gazetka i więcej szczegółów na naszym profilu Facebook
 

Regulamin konkursu;
„Nasze pociechy na wakacjach”
1. Organizatorami konkursu są firmy:
Sklep Papierniczy KAJET
ul. Wrocławska 14
63-200 Jarocin
Sklep Papierniczy MAJOR
ul. Mickiewicza 1
63-100 Śrem
Sklep KRAK
ul. Kościuszki 6
ul. Dąbrowskiego 15
64-980 Trzcianka
SKRZAT
ul. Żabikowska 45
62-030 Luboń
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin dostępny jest w sklepie każdego Organizatora oraz na stronie www.
Organizatora.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup produktów z gazetki „Witaj
szkoło” za kwotę minimum 20zł zakupionych w sklepie Organizatora w dniach
01.08-15.09.2012r.
5. Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, rodzic dziecka/dzieci lub opiekun prawny,
którego/których zdjęcie zostanie przesłane do konkursu zgodnie z Regulaminem,
posiadający pełnię władzy rodzicielskiej oraz posiadająca swój profil na portalu
społecznościowym Facebook, która kliknęła klawisz „Lubię to” na profilu firmy:
Sklep Kajet
Sklep Krak
Sklep Major
Sklep Skrzat
6. Uczestnik zgłaszając zdjęcie na konkurs oświadcza, że jest uprawniony do
dysponowania wizerunkiem dziecka/dzieci zaprezentowanego/zaprezentowanych
na zgłoszonym zdjęciu.
7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
oraz członkowie ich rodzin.
8. Celem konkursu jest wybranie przez użytkowników portalu
społecznościowego Facebook oraz przez Organizatorów konkursu,
najciekawszego zdjęcia przedstawiającego dziecko/dzieci z tegorocznych wakacji.
9. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
10.Zdjęcia konkursowe można nadsyłać do 15 września na adres mailowy
Organizatora konkursu, u którego zakupiło się produkty z gazetki „Witaj szkoło”:
• konkurs@skrzat.sklep.pl (SKRZAT-LUBOŃ)
• majorsklep@neostrada.pl (MAJOR-ŚREM)
• kajet31@wp.pl (KAJET-JAROCIN)
• sklepkrak@wp.pl (KRAK-TRZCIANKA)
Do zdjęcia powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko
zgłaszającego, wiek dziecka, imię i nazwisko zgłaszającego, link do profilu
użytkownika na portalu Facebook, adres email zgłaszającego, telefon
kontaktowy zgłaszającego, klauzula „Zapoznałem się z treścią i akceptuję
warunki Regulaminu Konkursu”, oraz opcjonalnie tytuł zdjęcia.
11.Zdjęcia konkursowe będą publikowane na bieżąco w Albumie „Nasze pociechy na
wakacjach” na profilu firmy Organizatora ze względu na odpowiednią lokalizację
(Skrzat-Luboń, Major-Śrem, Kajet-Jarocin, Krak-Trzcianka) na portalu
społecznościowym Facebook.
12.Wysłanie zdjęcia do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika, na
opublikowanie zdjęcia w Albumie „Nasze pociechy na wakacjach” na portalu
Facebook na profilu Organizatora ze względu na odpowiednią lokalizację (Skrzat-
Luboń, Major-Śrem, Kajet-Jarocin, Krak-Trzcianka) oraz przyjęcie do wiadomości
informacji, że stanie się ono przez to publicznie dostępnie dla nieograniczonego
i nieokreślonego kręgu osób.
13.Warunkiem umieszczenia zgłoszonego zdjęcia w Albumie konkursu, jest
polubienie przez zgłaszającego profilu firmy Organizatora ze względu na
odpowiednią lokalizację (Skrzat-Luboń, Major-Śrem, Kajet-Jarocin, Krak-Trzcianka)
na portalu społecznościowym Facebook.
Sklep Kajet
Sklep Krak
Sklep Major
Sklep Skrzat
14.Zdjęcia konkursowe w Albumie „Nasze pociechy na wakacjach” będą oznaczone
nazwą użytkownika portalu Facebook, indywidualnym numerem zgłoszenia oraz
opcjonalnie TYTUŁEM ZDJĘCIA, o ile uczestnik takie zaproponuje podczas
zgłoszenia.
15.Prace będą oceniane przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook,
za pomocą klawisza „Lubię to”.
16.Kryteria oceny użytkowników są subiektywne i niezależne od Organizatora.
17.Każdy użytkownik może oddać swój głos na dowolną ilość zdjęć konkursowych.
18.Dane adresowe uczestników zgłaszających zdjęcia na konkurs dostępne są
wyłącznie Organizatorowi konkursu.
19.Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane
wyłącznie w celach niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia niniejszego,
Konkursu oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora,
i nie będą wykorzystywane przez Organizatora lub realizatorów dla innych celów
związanych z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą.
20.Konkurs trwa od 01 sierpnia 2012r. do:
a. 16.09.2012r. - termin nadsyłania zdjęć konkursowych przez uczestników,
b. 17.09-19.09 - termin głosowania na najlepsze zdjęcie przez użytkowników.
21.Spośród zgłoszonych zdjęć wybranych zostanie pierwszych sześć prac,
z największą ilością oddanych głosów „Lubię to” przez użytkowników portalu
społecznościowego Facebook.
22.Autorzy sześciu zdjęć z największą ilością głosów mogą wygrać następujące
nagrody:
• mp3
• zestawy kreatywne Creativity for kids
• torby sportowe
• zestawy przedszkolne ASTRA
• książki przygodowe
• podwójne bilety do kina
23.Wyniki konkursu oraz lista laureatów konkursu zostaną ogłoszone 21.09.2012r.
na łamach portalu społecznościowego Facebook u każdego Organizatora
konkursu, w jego sklepie oraz na stronie www.
24.Nagrody będą do odbioru w sklepie u każdego Organizatora konkursu.
25.Fundatorami nagród w konkursie są:
• Class Investment S.A.
• Dan-Mark
• Der-form
• Leniar Sp. z o.o.
• Michalczyk i Prokop Sp. z o.o.
• Primo Polska S.A.
26.Zdjęcia zgłoszone na konkurs, zamieszczone w Albumie „Nasze pociechy
wakacjach”, mogą zostać umieszczone na stronach każdego Organizatora
konkursu.
27.Każdy Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie zamieszczania zdjęcia
zgłoszonego do konkursu, bądź jego późniejszego usunięcia z Albumu „Nasze
pociechy na wakacjach”, jeżeli zdjęcie będzie sprzeczne z prawem i będzie
naruszało podstawowe zasady etyki godząc w uczucia religijne, rasistowskie,
propagujące przemoc etc.
28.Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika - rodziców lub opiekunów
prawnych oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.